หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   28 ก.ค. 2556    ถึงวันที่   30 ก.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเทคนิคการแพทย์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปกิบบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 (Thailand LA Forum 2013) "มาตรฐ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    15 ส.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  

การประชุมครั้งนี้ มีเนื้อหาหลักประกอบด้วย

1) กฎหมายน่ารู้..สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และบุคคลากรทางห้องปฏิบัติการ

2) Accuracy e-GFR for Thai population

3) ทิศทางการพัฒนามาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพในประเทศไทย

4) มาตรฐานไทย..เทคนิคการแพทย์ไทย ไปสากล

5) การเสวนาคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1) นำความรู้เกียวกับกฎหมาย กรณีศึกษา มาใช้ในการเรียน การสอน

2) ปรับกระบวนทรรศน์ การเรียน การสอน เนื้อหาความรู้ เกียวกับAccuracy e-GFR for Thai population เพื่อให้สอดคล้องกับการนำไปใช้ในการวินิฉัย ติดตาม รักษาผู้ป่วยโรคไต ตามแนวทางที่สมาคมโรคไตดำเนินการ

3) นำองค์ความรู้ด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ มาพัฒนาการเรียน การสอน ให้สอดคล้องกับการใช้จริงในชีวิตการทำงาน  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ปรับปรุง มคอ.3 เนื้อหา การเรียน การสอน ให้สอดคล้องกับทิศทาง และองค์ความรู้ปัจจุบัน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th