หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   27 ก.ค. 2556    ถึงวันที่   27 ก.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาคณบดีเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมสภาคณบดีเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 4
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    15 ส.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  

สรุปการประชุมสภาคณบดีเทคนิคการแพทย์ มีประเด็นดังนี้ คือ

1) เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

  1.1 คณบดีใหม่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.ดร.กำพล รุจิวิชย์

 1.2 ต้อนรับสถาบันใหม่เข้าสุ่สภาคณบดีเทคนิคการแพทย์ คือ ม.พะเยา และ ม.สงขลานครินทร์

2) รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3

3) เรื่องสืบเนื่อง

 3.1 ความคืบหน้า มคอ.1 ดำเนินการตรวจสอบรอบสุดท้ายก่อนส่ง สกอ.

 3. 2 การจัดเครือข่าย Consortium สถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ระดับอาเซียน กำหนดและแจ้งวันที่แน่นอนอีกครั้ง 

 3.3 การจัดกิจกรรม Open house MT โดยมหาวิทยาลัยมหิดลจะเป็นเจ้าภาพและเชิญทุกสถาบันเข้าร่วมนำเสนอนิทรรศการ รวมทั้งการเชิญประเทศกลุ่มอาเซียนผู้ผลิตบัณฑิตเข้าร่วมด้วย เพื่อการพัฒนาระบบการศึกษาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ การวิจัย และการพัฒนาคุณภาพการบริการทางวิชาชีพ ในการนี้ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประสานสถาบันในประเทศพม่า

 3.4 การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิจัยกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัมนาบัณฑิตสู่การเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต เน้น Active learnning cและ Community base learning โดยให้อาจารย์แต่ละสถาบันเข้าร่วมประชุมประมาณเดือนเมาายน 2557

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

 4.1 การเร่งรัดหลักสูตรเฉพาะทางเพื่อพัฒนาสมรรถนะนักเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยการจัดให้มีหลักสุตรระยะสั้น 4 เดือน  15 เครดิต เพือการพัฒนานักเทคนิคการแพทย์สู่ซี 8 และการเตรียมรองรับนักเทคนิคการอพทย์เข้าสู่หลักสุตร ป.โท ซึ่งจะมีผลต่อการเลื่อนซี 9 ตามที่ กพ. กำหนด โดยให้สถาบันที่พร้อมดำเนินการได้เลย หลักสูตรประกาศนียบัตร จะเน้นการแก้ปัญหา การพัฒนาทักษะวิชาชีพสู่ความเชี่ยวชาญ ความต้องการของผู้ใช้ และความต้องการขององค์กรที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น หลักสูตร Molecular genetic analysis, Infertile analysis, Anti aging and stem cell เป้นต้น   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำข้อมุลไปเสนอต่อหลักสูตรฯ เพื่อการพัฒนาบัณฑิตในแนวทางเดียวกันของสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

นำเสนอ วิเคราะห์  และการพิจารณาเพื่อการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพบัณฑิต หลักสูตร เพื่อรองรับ เตรียมพร้อมการเปิดเสรีอาเซียนพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th