หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   07 ส.ค. 2556    ถึงวันที่   10 ส.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยแม่โจ้   จังหวัด  เชียงใหม่
  เรื่อง/หลักสูตร    International Conference on Interdisciplinary Research and Development in Asean University
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    15 ส.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  

เป็นการเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Young Coconut Juice Reduced Hyperlipidemia and Lipid Peroxide in Over Weight Rats โดยมีผู้นิพนธ์  คือ Jitbanjong  Tangpong 1,*, Tiparat Nasrisuk1, Wannisa Suangyaya1, Waraporn Jantamattukan1, Radklaow Jaidee1 and Smith Wanmasae1School of Allied Health Sciences and Public Health, Walailak University, Nkhon Si Thammarat, 80160, Thailand ซึ่งผลงานดังกล่าวนี้ ได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสาร MIJST, ISI IMPACT FACTOR 0.257 ในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้พานักศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานอีกด้วย   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำความรู้จากการเข้าร่วมประชุมมาพัฒนาหลักสูตรชีวเวชศาสตร์ และงานวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และพื้นที่

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  กระตุ้นและประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th