หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธิดา  โสตถิโยธิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   25 ก.ค. 2556    ถึงวันที่   26 ก.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    จัดสรรแหล่งฝึกและเตรียมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการตลาด
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    09 ส.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  

1. สรุปจำนวนแหล่งฝึก จำนวนนักศึกษาและจัดสรรแหล่งฝึกด้านการตลาด CRA และอื่นๆที่เป็นการฝึกงานในบริษัทเวชภัณฑ์

2. สรุปคู่มือฝึกงานและประเด็นการจัดการอื่นๆ เช่นการเตรียมความพร้อมนักศึกษา การปฐมนิเทศ การประเมินการฝึกปฏิบัติงาน   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1. จำนวนแหล่งฝึก และรูปแบบการฝึกงาน

2. ประเด็นการฝึกงาน  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสำหรับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการตลาด

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th