หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิชัย  พิบูลย์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   02 ส.ค. 2556    ถึงวันที่   02 ส.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรีกลุ่มที่มีสภาวิชาชีพและไม่มีสภา
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    05 ส.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  พิจารณาและไห้ความเห็นร่ง นิยาม โครงสร้าง และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำความรู้และข้อคิดเห็นจากที่ประชุมมาวางแผนในการปรับปรุงหลักสูตรในรายละเอียดดครงสร้างรายวิชาศึกษาทั่วไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน และการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th