หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ปาจรีย์  ศักดิเศรษฐ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   17 ก.ค. 2556    ถึงวันที่   19 ก.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   TCELS   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Aseal Life Sciences Conference and Exhibition
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    02 ส.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  

การประชุม Asean Life Sciences Conference and Exhibition ประกอบด้วย session ต่างๆ ให้เข้าร่วมรับฟังตามความสนใจ โดยข้าพเจ้าได้เข้าร่วมรับฟังข้อมูลความก้าวหน้าและทิศทางงานวิจัย นโยบาย การควบคุม การขึ้นทะเบียน รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยาศาสตร์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคในมนุษย์ โดยหัวข้อที่เข้าร่วมได้แก่

- Keynote address " A global look at the life science industry: oppotunities and challenges

-Keynote panel discussion" Life science business in ASEAN: oppotunities and challenges

- Global regulator movement

- Biopharmaceuticals: Can ASEAN be a big player?

- Natural products

- Cell and gene therapy

- HIV vaccine

นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมการออกบูทจากหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงงานผลิตชีววัตถุของ National Biopharmaceutical Facility, สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร, NANOTEC, BIOTECH เป็นต้น   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- มีความรู้ด้านแนวทางการขึ้นทะเบียนชีววัตถุ โดยการ harmonize ร่วมกันในกลุ่มประเทศ ASEAN โดยอิงจากข้อกำหนดของ WHO

- ทราบแนวโน้มการวิจัยด้านชีววิทยาศาสตร์ที่นำมาใช้ในการสุขภาพ ความก้าวหน้า และข้อจำกัด

   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

- การใช้ stem cell เพื่อเป็น regenerative medicine

- การทำ clinical evaluation ของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารธรรมชาติ

- การควบคุมคุณภาพและการศึกษาความเท่าเทียมกัน biosimilarity ของชีววัตถุ รวมทั้งการศึกษา clinical trialพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th