หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   09 ก.ค. 2556    ถึงวันที่   09 ก.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.)   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    31 ก.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  

เป็นการไปนำเสนอโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)  เพื่อเป็นการพัฒนาบัณฑิตศึกษา และงานวิจัยของหลักสูตรปริญญาเอก สาขาชีวเวชศาสตร์ ให้มีทุนสนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม ของประเทศไทย  ซึ่งหากมัทุนดังกล่าว บัณฑิตจะได้รับการสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อไปทำการศึกษาวิจัยในต่างประเทศเป็นเวลา 1 ปี อันจะทำให้หลักสูตรเป็นที่สนใจของผู้ที่มีศักยภาพทางการศึกษาและสำเร็จการศึกษามีผลการเรียนในระดับเกียรตินิยม มีความต้องการเข้ามาศึกษาในหลักสูตรเพิ่มยิ่งขึ้น โดยผลการสัมภาษณ์ทุน พวอ.ดังกล่าวนี้ ทางโครงการได้ประกาศผลให้การสนับสนุนทุนเป็นระยะเวลา 5 ปี   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

เพือเป็นข้อมูลที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้เป็นที่น่าสนใจของผู้ที่มีศักยภาพทางการศึกษาและสำเร็จการศึกษามีผลการเรียนในระดับเกียรตินิยม เข้ามาศึกษาในหลักสูตรเพิ่มยิ่งขึ้น  โดยจะทำำการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามที่โครงการกำหนด และเสนอให้โครงการิจารณาเพื่อดำเนินการทำสัญญาต่อไป  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ใช้เป็นข้อมูลในการทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารหลักสูตร และการเรียน การสอน รวมทั้งการวิจัย และเป็นแนวทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมุลเพือเปิดโอกาสและพัฒนานักวิจัยระดับปริญญาเอก รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรชีวเวชศาสตร์

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th