หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   11 ก.ค. 2556    ถึงวันที่   11 ก.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    ประธานกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    31 ก.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  เพื่อเป็นประธานกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนางสาว จิราพร ใจเกลี้ยง นักศึกษาปริญญาโท สาขาอาหารสุขภาพและโภชนาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมี ดร.สันทัด วิเชียรโชติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง "การประเมินสมบัติของเห็ดต่อการเป็นพรีไบโอติก และการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในหนู" นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน เรียนรู้กับคณะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ในด้านการวิจัย และการสนับสนุนและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ การวิจัย และบุคคลากร

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับหลักสูตรชีวเวชศาสตร์ และการวิจัย เพื่อส่งเสริม ดูแลสุขภาพ ประชาชน โดยกำหนดทิศทางการดำเนินการวิจัยด้านอาหารสุขภาพ หรือที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาการวิจัย การขอทุนสนับสนุนการวิจัย และด้านการเรียน การสอน การพัฒนาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรชีวเวชศาสตร์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

เป็นแนวทางในการศึกษาทิศทางการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0463 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th