หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ดวงใจ  ผิวคำ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   15 ก.ค. 2556    ถึงวันที่   15 ก.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ฝ่ายวิชาการ สกว.   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การอบรมเชิงวิชาการเพื่อแนะนำแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    29 ก.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  

1.รับทราบแนวทางการจัดสันทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ทุนละ 4.8 แสน ซึ่งต้องเป็นการวิจัยที่ดำเนินการในประเทศไทย และต้องตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ โดยผู้ขอรับทุนต้องร่วมลงนามกับนักวิจัยที่ปรึกษา (mentor) และต้องได้รับความเห็นชอบจากสถาบันต้นสังกัด ทั้งนี้คุณสมบัติของผู้รับทุนต้องจบปริญญาเอกหรือเทียบเท่าไม่เกิน 5 ปี และคยมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง ทำงานในหน่วยงานในประเทศไทย อายุไม่เกิน 45 ปี ไม่มีตำแหน่งบริหารระดับรองหัวหน้าภาคขึ้นไป และต้องมีเวลาทำงานในโครงการมากกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

2. แนวทางการเขียนโครงการที่มีคุณภาพพื่อนำเสนอ โจทย์วิทจัยต้องใหม่ ไม่ซ้ำซ้อนกับงานที่มีการศึกษามาแล้ว เขียนเป็นภาษาอังกฤษชื่อเรื่องต้องชัดเจน ดึงดูด น่านใจ บทคัดย่อต้องกระชับ เข้าใจง่ายและอธิบายข้อโครงการทั้งหมด และควรเขียนโดยใช้ภาษาและรูปประโยคที่ง่ายต่อการเข้าใจ ต้องเสนอเรื่องที่สามารถทำให้เสร็จได้ในระยะเวลาที่กำหนด   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

การเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอทุน  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำข้อมูลและความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเขียนโครงร่างเพื่อนำเสนอขอทุน สกว. ต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th