หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   13 ก.ค. 2556    ถึงวันที่   13 ก.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ/มทร.ศรีวิชัย สงขลา   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และเครือข่ายนวัตกรรมอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (กลุ่มภาคใต้)
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    24 ก.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย เรื่อง คุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากรำข้าวสังข์หยดและทานาคาเพื่อพัฒนานาโนอิมัลชันโลชันบำรุงผิว  เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอโครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และเครือข่ายนวัตกรรมอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (กลุ่มภาคใต้) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา ซึ่งจากผลการเข้าร่วมโครงการ และการนำเสนอผลงาน โครงการดังกล่าว ทำให้ นางสาวเกมฤดี เส้งกิ่ง และนางสาวอรวรรณ พูลศรี นักศึกษาเทคนิคการแพทยืชั้นปีที่ 4  ได้รับรางวัลระดับ "ดี" พร้อมโล่ห์เกียรติคุณ รวมทั้งเงินรางวัล 3000 บาท 

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

พัฒนานักศึกษาสู่การบูรณาการด้านการวิจัยและการสร้างผลงานประดิษฐ์และนวัตถกรรม  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุน การพัฒนางานวิจัยและผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th