หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิยดา  กวานเหียน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   15 ก.ค. 2556    ถึงวันที่   15 ก.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ฝ่ายวิชาการ สกว.   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    เขียนข้อเสนอโครงการสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    19 ก.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  

- รับทราบแนวทางการจัดสันทุนนักวิจัยหน้าใหม่ สกว. ปีงบปะมาณ 2558 โดยจะมีรูปแบบการให้ทุน ทุนละ 4.8 แสน ซึ่งมหาวิทยาลัยต้นสังกัดต้องรับผิดชอบจ่ายให้นักวิจัย 1 ใน 2 หรือ 2 ใน 3

- นักวิจัยต้องจบ ป.เอกมาแล้วไม่เกิน 5 ปี ต้องมี mentor ที่มีคุณสมบัติตามที่ สกว. กำหนด คือ สามารถรับทุน คปก. ได้ ต้องมีงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ

- แนวทางการเขียนโครงร่างเพื่อนำเสนอ ต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษ ต้องเสนอเรื่องที่สามารถทำให้เสร็จได้ในระยะเวลาที่กำหนด โดยหลังจากเสร็จโครงการต้องตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติอย่างน้อยทุนละ 1 เรื่อง

mentor มีส่วนสำคัญมากในการเขียนโครงร่าง การสรุป การทำวิจัย และการตีพิมพ์ ต้องคำนึงถึงเรื่องการเลือก การติดต่อสื่อสารกับ mentor ต้องสม่ำเสมอ โดย mentor ไม่จำเป็นต้องเป็นคนไทย

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- การเขียนโครงร่างฯ

- การเลือก mentor  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

นำไปเขียนโครงร่างเพื่อนำเสนอขอทุน สกว. ปีงบประมาณ 2558พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th