หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นัทพงศ์  จันทมาศ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   12 ก.ค. 2556    ถึงวันที่   12 ก.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้นในโครงการส่งสเริมสิ่งประดิษฐ์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    17 ก.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  เข้าร่วมประกวดข้อสเนอโครงการประดิษฐ์คิดค้น ในกลุ่มพลังงานและสิ่งแวดล้อม

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมงาน ด้านความคิดริเริ่มการทำวิจัย การสร้างสรรค์งานวิจัยที่ตอบโจทย์ การพัฒนาโครงร่างวิจัย มาสอนในรายวิชาโครงการวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เป็นแนวทางในการเขียนโครงร่างการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th