หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธนวัฒน์  คงยศ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   14 ก.ค. 2556    ถึงวันที่   14 ก.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเภสัชกรรม    จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    แนวทางกระบวนการจัดสอบความรู้เภสัชกรรม
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    15 ก.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  

ได้ร่วมการประชุม เสวนา และให้ความคิดเห็นในแนวทางกระบวนการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พบว่ามีแนวโน้มดังนี้ อาจจะแยกการสอบ MCQ และ OSPE โดยไม่จำเป็นต้องมีการสอบ  MCQ ผ่านก่อน อาจจะ ต้องวางแผนการเปลี่ยนผ่านระบบการสอบเก่า (1 ครั้ง) ไปสู่ระบบสอบใหม่ (ปี 4 และ ปี 6) การวางแผนเพื่อให้มีมาตรฐานการสอบที่มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสอบ  OSPE ที่อาจจะต้องมีการให้บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย เข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น  การจัดตั้งสนามสอบอาจมีแนวโน้มให้สถาบันที่ประเมินผ่าน 5 ปีเป็นสถาบันสอบเท่านั้น เพราะเป็นสถาบันที่มีความพร้อม  และอื่นๆ อีกมากมาย   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ต้องนำมาปรับปรุงสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ให้รับรอง 5 ปีโดยด่วนที่สุด เพื่อให้เป็นสนามสอบ เพื่อให้นักศึกษาวลัยลักษณ์ได้สอบในสถาบันที่ตนเรียนอยู่  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

เพิ่มแรงผลักดันในการรับอาจารย์ให้มากขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้เป็นขุมพลังในการสร้างสรรค์สำนักวิชาเภสัชที่มีคุณภาพที่สุดของประเทศ และแสดงศักยภาพของสำนักวิชาเภสัชอย่างเต็มที่พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th