หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มานิตย์  นุ้ยนุ่น   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   11 ก.ค. 2556    ถึงวันที่   12 ก.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต   จังหวัด  ภูเก็ต
  เรื่อง/หลักสูตร    การนิเทศการฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    14 ก.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  การนิเทศการฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยมีนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 4 จำนวน 5 คน ได้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคการแพทย์ โดยมีอาจารย์พิเศษทางคลินิกคอยควบคุมดูแลการฝึกปฏิบัติงานเป็นอย่างดี และนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ทุกคนก็ได้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การนำเทคนิคการตรวจใหม่ๆ และทันสมัยมาปรับใช้ในการสอนนักศึกษาเทคนิคการแพทย์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การนำข้อเสนอแนะจากนักศึกษาและอาจารย์พิเศษทางคลินิกมาปรับใช้ในการเรียนการสอนเช่น การพานักศึกษาไปดูงานการเจาะเก็บเลือดจากผู้บริจาคโลหิตและการเตรียมองค์ประกอบของเลือด เป็นต้น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0462 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th