หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อรวรรณ  สาระกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   01 ก.ค. 2556    ถึงวันที่   05 ก.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยมหิดล   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    การปรึกษาโครงการวิจัยร่วมกับสถาบันวิจัยธาลัสซีเมีย และการเข้าร่วมพิธรพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2555
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    11 ก.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  

1.ปรึกษาความเป็นไปได้ และรูปแบบรวมทั้งหัวข้อในการทำวิจัยร่วมกับศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย มหาวิทยาลัยมหิดล

2.เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยลัยมหิดล ประจำปี 2555   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้แนวทางในการเขียนโครงการวิจัยร่วมเพื่อขอทุนสนับสนุนโครงการวิจัยในอนาคต

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ได้แนวทางในการเขียนโครงการวิจัยร่วมเพื่อขอทุนสนับสนุนโครงการวิจัยในอนาคต

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th