หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อรวรรณ  สาระกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   17 มิ.ย. 2556    ถึงวันที่   17 มิ.ย. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลตรัง   จังหวัด  ตรัง
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศนักศึกษาฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลตรัง
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    11 ก.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  

นิเทศนักศึกษาฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลตรัง จำนวน 4 คน เพื่อรับทราบความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรคของนักศึกษาในการฝึกงาน รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากอาจารย์พิเศษทางคลินิกที่ทำหน้าที่ดูแลควบคุมการฝึกงานของนักศึกษา เพื่อนำข้อดสนอแนะ ปัญหาและอุปสสรรคมาปรับปรุงให้ดีขึ้นในคราวต่อไป   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำข้อเสนอแนะ ปัญหา และอุปสรรค จากทั้งนักศึกษา และสถานประกอบการ มาใช้ในการวางแผนรวมกันในหลักสูตรเพื่อพัฒนาให้การฝึกงานดียิ่งขึ้น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การจัดสรรเรื่องระยะเวลาในการฝึกงาน ลักษณะงานที่นักศึกษาควรต้องได้รับจากการฝึกงาน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th