หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สาวิตรี  ทองอาภรณ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   04 ก.ค. 2556    ถึงวันที่   04 ก.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมคณะอนุกรรมการด้านเภสัชศาสตรศึกษาครั้งที่ 2/2556
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    09 ก.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  

มีวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ : ติดตามคณะอนุกรรมการจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ พร้อมกับแนะนำและเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะอนุกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2556: ที่ประชุมรับรองรายงานประชุมครั้งที่ 1/2556 โดยมีการแก้ไขคำผิดเล็กน้อย

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

3.1 ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่จบปีการศึกษา 2554 : ม.วลัยลักษณ์ได้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  ยังขาดข้อมูลบางส่วนของมหาวิทยาลัยอื่น ซึ่งจะมีการติดตามข้อมูลที่ยังขาดต่อไป ทั้งนี้เพื่อเป็นปรโยชน์ในการวิเคราะห์อัตรากำลังคนต่อไป

3.2 จำนวนนิสิต/นักศึกษาชั้นปีที่ 1-6 และจำนวนบัณฑิตที่จบปีการศึกษา 2555 : ม.วลัยลักษณ์ได้ดำเนินการจัดส่งข้อเรียบร้อยแล้ว แต่อาจขาดข้อมูลหรือมีการเปลี่ยนแปลงในบางมหาวิทยาลัย ดำเนินการแก้ไขข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งอาจนำไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลอัตรากำลังในอนาคต

3.3 แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสถาบัน: ทางคณะอนุกรรมการได้ร่วมกันเสนอแนวทางการเขียน รวมถึงหัวข้อต่าง ๆ ในการเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ดีของสถาบัน

ระเบียบวาระที่ 4 อื่น ๆ : มีการนำความคืบหน้าเรื่องการจัดงานครบ 100 ปี เภสัชศาสตร์ ที่คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบทบาทของคณะอนุกรรมการเภสัชศาสตรศึกษาในการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งจะมีการติดตามความก้าวหน้าอีกครั้งในการประชุมครั้งหน้า   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้สอดคล้องกับแนวทางของศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้สอดคล้องกับแนวทางของศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทยพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th