หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สืบตระกูล  วิเศษสมบัติ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   03 ก.ค. 2556    ถึงวันที่   05 ก.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย)   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 เรื่อง “กลลวงโฆษณาของพ่อค้าบุหรี่”
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    09 ก.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย ศูนย์เลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์ มูลนิธิเพื่อสังคมปลอดบุหรี่ (SEATCA) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 12 เรื่อง “กลลวง โฆษณา พ่อค้าบุหรี่” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงภาคีเครือข่าย รวมทั้งส่งเสริมการทำงานของประชาคม เพื่อผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะ ที่จะส่งผลต่อการควบคุมการบริโภคยาสูบได้ในอนาคต   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

  การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติเป็นเวทีวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในแวดวงผู้ที่ทำงานด้านการควบคุมยาสูบทั้งนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปที่จะมีโอกาสได้พบปะ แลกเปลี่ยน รับฟังการนำเสนอข้อมูลวิชาการที่เกิดขึ้นในรอบปี  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงภาคีเครือข่าย รวมทั้งส่งเสริมการทำงานของประชาคม เพื่อผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะ ที่จะส่งผลต่อการควบคุมการบริโภคยาสูบได้ในอนาคตหลังเปิดเสรีการค้า  

   จากการเข้าร่วมประชุมทำให้ตระหนักเท่าทันกลกวงในรูปแบบโฆษนาของพ่อค้าบุหรี่ที่ไร้ศีลธรรม และทราบว่าการห้ามสูบบุหรี่ต้องประกอบด้วย การมิให้มีการโฆษณายาสูบ ส่งเสริมการขายยาสูบ และการให้การสนับสนุนโดยยาสูบจึงจะช่วยลดปริมาณการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบได้  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

ดังนั้นจึงเป็นภารกิจที่ท้าทายในการทำงานควบคุมยาสูบ ที่เรียกร้องพลังจากหน่วยงาน และบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง ที่จะต้องร่วมมือกันควบคุมยาสูบ ซึ่งอาจทำได้โดยทั้งรูปแบบบริการการเลิกบุหรี่ และสิ่งแวดล้อมที่ปลอดจากพิษภัยของบุหรี่

ด้วยตระหนักถึงปัญหาของบุหรี่ต่อสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นอกจากจะเป็นแหล่งรวมของบุคลากรสุขภาพแล้ว จึงควรเป็นตัวอย่างของการมีสุขภาพดีให้กับประชาชน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน จึงควรพัฒนาสำนักวิชาปลอดบุหรี่ โดยนำกฎหมายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ของกระทรวงสาธารณสุข และจรรยาปฏิบัติของบุคลากรสาธารณสุขในการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลกมาเป็นฐานในการดำเนินโครงการ ทำให้ได้ต้นแบบของหน่วบงานปลอดบุหรี่และนำไปเป็นบทเรียนเผยแพร่อย่างกว้างขวางภายในมหาวิทยาลัยต่อไป ส่งผลให้คนสูบบุหรี่เลิกสูบและป้องกันการเริ่มสูบบุหรี่ของเด็กและเยาวชนได้อีกด้วยพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th