หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จตุรวิทย์  เจ๊ะเย็ง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   03 ก.ค. 2556    ถึงวันที่   05 ก.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลหาดใหญ่    จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    advanced manual therapy techniques for neck disorders
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    09 ก.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  

-โครงสร้างและการเคลื่อนไหวของคอ

-พยาธิสภาพและการเคลื่อนไหวของคอที่เกิดขึ้นได้บ่อย

-การตรวจประเมินกระดูกสันหลังระดับคอ

-การรักษาเพื่อลดความตึงตัวของกล้ามเนื้อและเพิ่มการเคลื่อนไหวกระดูกสันหลังระดับคอ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติรายวิชาที่้กี่ยวข้องกับกระดูกและกล้ามเนื้อ เช่น PTH-332 และ PTH-333 เป็นต้น  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

นำมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่คลินิกกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th