หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มนัส  โคตรพุ้ย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   23 มิ.ย. 2556    ถึงวันที่   26 มิ.ย. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา   จังหวัด  พระนครศรีอยุธยา
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศการฝึกงานนักศึกษาเทคนิคการแพทย์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    09 ก.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  

การติดตามประเมินผลการฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์ มีประเด็นข้อเสนอแนะจากกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ดังนี้

 

ข้อเด่น

1. นักศึกษาได้รับคำชมจากอาจารย์พิเศษทางคลินิคเป็นอย่างมากว่า ขยัน อดทน รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและสามารถทำงานแทนอาจารย์พิเศษทางคลินิคได้เป็นอย่างดี เมื่อเปรียบเทียบกับนักศึกษาฝึกงานที่มาจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ

2. อาจารย์พิเศษทางคลินิกจะสอนทักษะทางวิชาชีพตามความสนใจของนักศึกษา พบว่านักศึกษามีสนใจ เอาใจใส่ ซักถาม ฝึกมีข้อสงสัยอันใดนักศึกษาจะถามอาจารย์พิเศษทางคลินิคเสียก่อนแล้วค่อยปฏิบัติ

3.  ทางด้านทฤษฎี นักศึกษาสามารถตอบคำถามของอาจารย์พิเศษทางคลินิคได้เป็นอย่างดี เนื่องจากก่อนที่นักศึกษาจะเข้าฝึกในแต่ละห้องของการทดสอบ นักศึกษาจะอ่านหนังสือ ทบทวนความรู้มาก่อน

4. ในเรื่องโครงงานพิเศษ นักศึกษาได้ไปปรึกษาอาจารย์พิเศษทางคลินิคแล้ว แต่เนื่องจากอาจารย์พิเศษทางคลินิคมีหลายโครงการที่ได้คิดไว้ดังนั้น อาจารย์พิเศษทางคลินิคจะตกลงกับนักศึกษาอีกทีว่าจะให้นักศึกษาทำเรื่องอะไร แต่ก็จะให้นักศึกษาทำโครงงานที่เป็นประโยชน์ต่อห้องปฏิบัติการ ใช้เวลาไม่นานในการเก็บข้อมูลและไม่รบกวนเวลาการปฏิบัติงาน

5. อาจารย์ทางพิเศษทางคลินิคอยากให้มีการสอนเรื่องการควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ

ข้อที่ควรจะพัฒนา

1.การสื่อสารในด้านอื่นๆนอกจากการฝึกงานร่วมกับอาจารย์พิเศษทางคลินิคในห้องปฏิบัติการพบว่า นักศึกษาจะค่อนข้างเงียบ พูดน้อย

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
   นำข้อเสนอแนะจากอาจารย์พิเศษทางคลินิคมารวบรวมเพื่อใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th