หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พูลสิทธิ์  หิรัญสาย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   23 มิ.ย. 2556    ถึงวันที่   26 มิ.ย. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   รพ. พระนครศรีอยุธยา และ รพ. ราชบุรี   จังหวัด  พระนครศรีอยุธยา
  เรื่อง/หลักสูตร    การนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    09 ก.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  การนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์ ณ รพ.พระนครศรีอยุธยา และ รพ.ราชบุรี

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ข้อแนะนำเพิ่มเติมการสอนในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขในงานประจำ เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาเมื่อจบออกไปทำงานในอนาคต

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0467 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th