หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สุวิทย์  ด้วงมะโน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   26 มิ.ย. 2556    ถึงวันที่   28 มิ.ย. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลพุทธชินราช    จังหวัด  พิษณุโลก
  เรื่อง/หลักสูตร    การนิเทศการฝึกงานนักศึกษาเทคนิคการแพทย์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    06 ก.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  เพื่อการติดตาม ผลการฝึกงานของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และการประสานความร่วมมือด้านการฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์ของนักศึกษากับห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลพุทธชินราช

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เพื่อนำมาใช้ในการแก้ปัญหา และวางแผนการฝึกงานของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
    เพื่อวางแผนการจัดการอบรมเชิงปฎิบัติการอาจารย์พิเศษทางคลินิกในการฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th