หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ถนอมจิต  สุภาวิตา   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   20 พ.ค. 2556    ถึงวันที่   20 พ.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ม.วิทยาลัยวลัยลักษณ์   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    การนิเทศการปฺบัติงานวิชาชีพ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    04 ก.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  

การนิเทศงารปฏิบัติงานวิชาชีพ โรงพยาบาลสะเดา ถนนปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงชลา และโรงพยาบาลปาดังเบซาร์  ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ. สงขลา

โรงพยาบาลสะเดา รับนักศึกษาสำนักเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จำนวน 3 คน รับฝึกเฉพาะผลัด 2 เป็นนักษามุสลิมทั้ง 3 คน พักอยู่ในตัวอำเภอสะเดา และใช้จักรยานยนต์ในการเดินทางไป โรงพยาบาล ฝึกระหว่างวันที่ 322 เมษายน 2556   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th