หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ถนอมจิต  สุภาวิตา   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   16 พ.ค. 2556    ถึงวันที่   16 พ.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ม.วิทยาลัยวลัยลักษณ์   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    การนิเทศงานการฝึกปฏิบัติวิชาชีพภาคบังคับ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    04 ก.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  

การนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ กก่อนการร้านขายยา ศูนย์ยาแมขรี ต. แม่ขรี อ. ตะโหมด จ. พัทลุง, ร้านคลังยาศรีตรัง ต.คอหงส์ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา และร้านซิตี้ฟาร์มาซี 2    อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ร้านศูนย์ยาแม่ขรี เป็นร้านค่อนข้างใหญ่ ติดตลาด ทำให้มีลูกค้าจำนวนมาก มีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ฝึกงาน 1 คน ในผลัดที่ 2 จำนวน 2 สัปดาห์ (ผลัดที่ 1 นักศึกษาฝึกในโรงพยาบาล) ร้านมีเภสัชกรประจำร้านตลอดเวลา

ร้านคลังยาศรีตรังตรัง ฝึกงานให้กับนักศึกษาปีที่ 4 ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 2 ผลัด ผลัดละ 2 คน  ผลัดละ 5 สัปดาห์ เป็นร้านใหญ่ มีจำนวนยา เครื่องสำอางจำนวนมาก ร้านอยู่ข้างๆมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นอกจากลูกค้าทั่วไป ก็ยังมีลูกค้าเป็นนักศึกษาจำนวนไม่น้อยใน ระหว่างเปิดภาคเรียน ได้มีการสอบถามถึงผลัดที่ 1 นักศึกษาหญิง 2 คน ก็ได้รับคำชมว่านักศึกษากระตือรือล้นดี ช่างซักช่างถาม แต่กายเรียบร้อย และช่วยการทำงานในร้านดี ส่วนในผลัดที่ 2 เป็นนักศึกษาชาย และมีมุสลิมด้วย ทั้งคู่งค่อนข้างเงียบ ทำให้ไม่ค่อยซักถามเหมือนผลัดที่ 1

ร้านยาวิตี้ฟาร์มาซี มีนักศึกษาฝึกผลัดเดียว จำนวน 2 คน พักที่หอพพักที่อยู่ตรงข้ามกับร้าน ทำให้เดินทางสะดวก และสามารถช่วยที่ร้านจนค่ำได้ ร้ายยาอยู่ในที่จอแจ มีลูกค้าเข้าร้านเกอบตลอดเวลา และนักศึกษามีโอกาสได้ซักถามผู้ป่วยด้วยตนเองได้   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ร้านศูนยาแม่ขรี เป็นร้านใหญ่ ที่น่าจะให้นักศึกษาปีที่ 4 มีโอกาสเข้าไปฝึกปฏิบัติงาน แต่ติดปัญหาที่หาที่พักยาก เนื่องจากหาหอพักใกล้ๆไม่มี การไปฝึกอาจควรเป็นผู้หญิง เนื่องจากอาจขอที่พักจากเภสัชกรได้

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  สำนักวิชาหรือมหาวิทยาลัย อาจจะสำรวจที่พักในแต่ละร้านขายยาที่มีศักยภาพที่สามารถให้นักศึกษาฝึกภาคบังคับ ซึ่งต่อไปมีการฝึกจำนวนชั่วโมงที่มากขึ้นกว่าเดิม อาจจะแหล่งฝึกเพิ่มขึ้น และที่พักในบางแห่งนักศึกษาพัก 5 สัปดาห์ แต่ที่พักคิดราคาเป็นเดือนครึ่ง ทำให้นักศึกษาจ่ายค่าที่พักแพง  ควรให้นักศึกษาเลือกไปฝึกในที่สามารถไปพักกับญาตบ้าง จะได้ประหยัดค่าที่พักไปบ้าง

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th