หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิราพร  เจริญพูล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   17 มิ.ย. 2556    ถึงวันที่   18 มิ.ย. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   หลักสูตรเทคนิคการแพทย์   จังหวัด  ชลบุรี
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศนักศึกษาฝึกงาน
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    29 มิ.ย. 2556


  เนื้อหา ?
  นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 4 ฝึกงาน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ผลการฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์การประเมินจากอาจารย์พิเศษทางคลินิก นักศึกษามีความพร้อมทางด้านวิชาการ กระตือรือร้นในการฝึกปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ข้อเสนอแนะ การประสานงานด้านเอกสารกับทางโรงพยาบาลมีความล่าช้ามาก

แนวทางแก้ไข ระยะเวลาการประสานงานเพื่อส่งนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติควรเริ่มต้นเร็วกกว่านี้  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การวางแผนเพื่อส่งนักศึกษาฝึกงานในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพทางวิชาการและคลินิก

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th