หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พวงทิพย์  ภู่พงษ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   24 มิ.ย. 2556    ถึงวันที่   24 มิ.ย. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา   จังหวัด  นครราชสีมา
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศงานนักศึกษาฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์ ณ โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    26 มิ.ย. 2556


  เนื้อหา ?
  นิเทศงานนักศึกษาฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์ ณ โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา จำนวน 4 คน โดยได้พบปะพูดคุยกับอาจารย์พิเศษทางคลินิก รวมถึงนักเทคนิคการแพทย์ท่านอื่นๆ ที่ร่วมดูแลนักศึกษาที่ไปฝึกงาน เกี่ยวกับความรู้ทางวิชาการ ทักษะการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ทักษะความสัมพันธ์กับผู้อื่น รวมถึงเรื่องของโครงการพิศษ ในส่วนของนักศึกษาได้พูดคุยเรื่องของการปฏิบัติงานจริง การจัดทำรายงาน การจัดทำโครงงานพิเศษ และได้สอบถามปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในช่วงฝึกงาน โดยสรุปพบว่า นักศึกษาที่ไปฝึกงานมีความรู้และทักษะที่ดี มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานดี ช่วยเหลืองานในห้องปฏิบัติการได้เป็นอย่างดี ได้รับการชื่นชมจากอาจารย์พิเศษฯ ที่ดูแลนักศึกษา ทั้งนี้ทางห้องปฏิบัติการได้แจ้งว่ายินดีรับนักศึกษาฝึุกงานในปีต่อๆ ไป

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา มีการแบ่งกลุ่มงานชัดเจน แต่ละห้องแบ่งสัดส่วนชัดเจน ทางโรงพยาบาลได้มีการปรับปรุงห้องแลปโดยนำเครื่องอัตโนมัติมาใช้มากขึ้น เพื่อลดภาระงาน และความผิดพลาดที่เกิดจากคน โดยได้ใช้ระบบการเจาะเก็บเลือดที่มีมาตรฐาน การนำส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการอื่นๆ มีระบบ และมีการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ นักเทคนิคการแพทย์ มีหน้าที่่ทำการตรวจวิเคราะห์ ควบคุมผลการตรวจวิเคราะห์ และตรวจสอบผลการตรวจวิเคราะห์ ในแต่ละห้องย่อยจะมีการหมุนเวียนงานในห้องเืืพื่อให้ทุกคนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ครบทุกด้าน จากการนิเทศงานในครั้งนี้มีประโยชน์ในการนำข้อมูลดังกล่าวมาปรับใช้ในการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักศึกษาคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ผลการตรวจวิเคราะห์ได้ รวมถึงสามารถแปลผลและอธิบายผลให้คนไข้ฟังได้ นอกจากนั้ในการเรียนการสอนควรต้องมีการปรับเปลี่ยนนำเทคนิคทันสมัยที่โรงพยาบาลใช้มาใช้มากขึ้น เช่น การใช้เทคนิค real-time PCR ตรวจการติดเชื้อไข้หวัดนกและการติดเชื้อวัณโรค การใช้เทคนิคการระบุชนิดเชื้อและความไวต่อยาปฏิชีวนะโดยใช้เครื่องอัตโนมัติ เป็นต้น  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยเพิ่มในส่วนของกรณีศึกษามากขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ รวมถึงการเพิ่มเทคนิคใหม่ๆ ที่มีใช้ในโรงพยาบาลในรายวิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลักการของเทคนิคดังกล่าว เพื่อเป็นประโยชนในการนำไปปฏิบัติจริงพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th