หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อัปษร  สัตยาคม   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   06 มิ.ย. 2556    ถึงวันที่   07 มิ.ย. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   -   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศงานทางเทคนิคการแพทย์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    24 มิ.ย. 2556


  เนื้อหา ?
  ได้เดินทางไปนิเทศงานที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าและโรงพยาบาลตำรวจ กทม. ในช่วงวันที่ 6-7 มิ.ย. 2556 โดยในภาคการศึกษา 1/2556 นี้ มีนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ไปฝึกงานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ที่กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าและ รพ.ตำรวจ รพ.ละ 4 คน


   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ได้รับคำแนะนำ ข้อสเนอแนะ และข้อคิดเห็นต่างๆ จากทางอาจารย์พิเศษทางคลิกนิกซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนักศึกษาระหว่างการฝึกงาน ทั้งในด้าน นักศึกษา การพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ซึ่งสามารถนำความรู้และข้อเสนอแนะเหล่านั้นมาปรับใช้กับหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ของเราต่อไป  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

เพิ่มเติมความเข้มข้นในการให้นักศึกษาเสนอข้อคิดเห็นและแสดงความคิดเห็นปากเปล่า เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับนักศึกษาเวลาที่ต้องแสดงความคิดเห็นพูดคุยในทางวิชาการเมื่อออกสู่การทำงานจริงพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0465 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th