หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วรางคณา  จุ้งลก   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   18 เม.ย. 2556    ถึงวันที่   19 เม.ย. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเทคนิคการแพทย์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    20 มิ.ย. 2556


  เนื้อหา ?
  การเข้าประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือเทคนิคการแพทย์สาขาธนาคารโลหิต ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการจัดทำคู่มือ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

หากคู่มือฉบับนี้เสร็จก็สามารถนำไปใช้เป็น guideline ให้กับทางโรงพยาบาลในการทำงานทางธนาคารโลหิตและกับนักเทคนิคการแพทย์  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  สามารถนำไปใช้เป็นความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาทางธนาคารโลหิต

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th