หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วรางคณา  จุ้งลก   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   06 มิ.ย. 2556    ถึงวันที่   07 มิ.ย. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   -   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การไปนิเทศงานทางเทคนิคการแพทย์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    20 มิ.ย. 2556


  เนื้อหา ?
  ได้เดนทางไปนิเทศงานที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าและโรงพยาบาลตำรวจ กทม. ในช่วงวันที่ 6-7  มิ.ย. 2556

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ได้รับคำแนะนำ ข้อสเนอแนะ และข้อคิดเห็นต่างๆ จากทางโรงพยาบาลเกี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ซึ่งสามารถนำความรู้และข้อเสนอแนะเหล่านั้นมาปรับใช้กับหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ มวล. ต่อไป เช่น การทำสรุปคู่มือโรคต่างๆ และผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง หรือการมีคลินิคเทคนิคการแพทย์สัมพันธ์ที่สามารถให้คำแนะนำกับแพทย์ได้เกี่ยวกับการทดสอบต่างๆ และการทดสอบใหม่ๆ ที่จะเปิด  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ให้เข้ากับการเรียนการสอนของหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th