หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิรารัตน์  สองสี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   17 มิ.ย. 2556    ถึงวันที่   18 มิ.ย. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา,โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า   จังหวัด  ชลบุรี
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศนักศึกษาฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    19 มิ.ย. 2556


  เนื้อหา ?
   นิเทศงานนักศึกษาฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จำนวน 4 คน และโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จำนวน 4 คน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

จากการนิเทศการฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์ของนักศึกษาทั้งสองโรงพยาบาลพบว่า ทางเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการชื่นชมนักศึกษาในประเด็นดังต่อไปนี้

1. นักศึกษามีความขยัน อดทน และตั้งใจในการฝึกงานมาก ตรงต่อเวลา มีนำ้ใจในการช่วยเหลืองานต่างๆ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย

2. นักศึกษามีความรู้ความสามารถทางวิชาการค่อนข้างดี  ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถตอบคำถามได้ นักศึกษาจะกลับไปค้นคว้าหาความรู้และกลับมาตอบคำถามของพี่เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

สำหรับความคิดเห็นเพิ่มเติมของสถานฝึกงาน คือ

1. ช่วงระยะเวลาที่ฝึกงานเหมาะสม เนื่องจากเป็นช่วงที่ไม่มีมหาวิทยาลัยอื่นส่งนักศึกษามาฝึกงาน ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถดูแลนักศึกษาได้อย่างเต็มที่

2. ทางโรงพยาบาลสามารถรับนักศึกษามาฝึกงานได้ประมาณ 4-8 คน

3. การติดต่อประสานงานกับทางมหาวิทยาลัย มีปัญหานิดหน่อยในเรื่องหนังสือแต่งตั้งอาจารย์พิเศษทางคลินิกมาถึงโรงพยาบาลล่าช้า  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำข้อเสนอแนะต่างๆ จากสถานที่ฝึกงานมาปรับปรุงในรายวิชาการฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th