หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วีรยุทธ  สุทธิรักษ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ดูงาน       เมื่อวันที่   14 มิ.ย. 2556    ถึงวันที่   16 มิ.ย. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   Bangkok Exhibition Services Ltd.   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Propak Asia 2013/The 21th International Processing, Filling and Packaging Technology Event for Asia
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    18 มิ.ย. 2556


  เนื้อหา ?
  

     Propak Asia 2013 เป็นงานจัดแสดงเครื่องจักรแปรรูปและการบรรจุด้านอาหาร เครื่องดื่ม ยา และเครื่องสำอางค์ รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการทางด้านวิชาการ การนำเสนอผลงานทางด้านวิชาการ และการพบปะพูดคุยทางด้านธุรกิจ

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  
  1. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรแปรรูปและเทคโนโลยีการบรรจุ สามารถนำมาใช้ในการพัฒนางานวิจัย เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
  2. ข้อมูลที่ได้รับจากนิทรรศการทางด้านวิชาการ ทำให้ได้รับทราบแนวโน้มของการทำงานวิจัยในปัจจุบัน รวมทั้งลักษณะของงานวิจัยที่เป็นที่ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
  3. การแลกเปลี่ยนแนวคิดกับกลุ่มนักธุรกิจ ทำให้ได้รับทราบถึงความต้องการและแนวทางในการผลิตงานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์ของกลุ่มเป้าหมายได้


  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  
  1. การผลิตงานวิจัยที่สามารถรองรับการใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีของกลุ่มเป้าหมายได้
  2. การผลิตงานวิจัยที่สามารถสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้


พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th