หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิยดา  กวานเหียน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   17 มิ.ย. 2556    ถึงวันที่   17 มิ.ย. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลตรัง   จังหวัด  ตรัง
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศ ในรายวิชาฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    18 มิ.ย. 2556


  เนื้อหา ?
  

ในภาคการศึกษา 1/2556 มี นศ.เทคนิคการแพทย์ฝึกงานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ที่ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ รพ.ตรัง จำนวน 4 คน โดยมีผู้ดูแลคือ ทนพญ.ฐิติมา ยิ้มเที่ยง นักศึกษาจะได้ฝึกงานทั้งหมดในห้องปฏิบัติการต่างๆ นศ.จะได้ฝึกในแต่ละงานประมาณ 2 สัปดาห์ ดังนี้

1. ธนาคารเลือด 2. โลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตร์ Micros 3. เคมีคลินิก 4. จุลชีววิทยาคลินิก 5. น้ำเหลืองวิทยา 6. พยาธิวิทยากายวิภาค 7. ศูนย์ประสานงานรับสิ่งส่งตรวจ 8. ห้องปฏิบัติการผู้ป่วยนอก

การฝึกงานทางวิชาชีพจะเน้นที่การฝึกปฏิบัติงาน จริง ถายใต้การดูแลและควบคุมเทคนิคการแพทย์และหรือนักวิทยาศาตร์การแพทย์ เป็นอาจารย์พิเศษทางคลินิก

นอกจากนี้ นศ.ยังทำโครงการวิจัยทางคลินิก 2 โครงการได้แก่ 1. การสำรวจความพึงพอใจและความต้องการบริการเพิื่มเติมของผู้รับบริการห้องปฏิบัติการผู้ป่วยนอก 2. การศึกษาความสัมพันธ์ของผลการตรจทางโลหิตวิทยา การตรวจคัดครองภาวะธาลัสซีเมีย กับผลการตรวจฮีโมโกลบินไทป์ปิ้ง

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

อาจารย์ทางพิเศษทางคลินิกได้สะท้อนมาว่า นศ.เทคนิคการแพทย์ของ ม.วลัยลักษณ์ ควรทบทวนและมั่นหาความรู้เรื่องการควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการใหลึกซ้ง เนื่องจากมีความจำเป็นในการปฏิบัติกงานจริง  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

เพิ่มเติมเนื้อหาเรื่อง การควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ในหัวข้อการเรียนการสอนให้เข้มข้นมากขึ้นพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th