หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อิศรา  ประจงไสย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   20 พ.ค. 2556    ถึงวันที่   30 พ.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   หน่วยจุลชีววิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การพัฒนาศักยภาพผู้สอนด้านจุลชีววิยาคลินิก
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    12 มิ.ย. 2556


  เนื้อหา ?
  ฝึกปฏิบัติทักษะทางจุลชีววิทยาคลินิก เน้นกระบวนการในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และการควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำความรู้เกี่ยวกับกระบวนการในการเพาะเชื้อจากสิ่งส่งตรวจ การวินิจฉัยชนิดของแบคทีเรียชนิดต่างๆ และเชื้อรา มาพัฒนาการสอนทางจุลชีววิทยา เน้นการสอนเทคนิคทางห้องปฏิบัติการ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาแนวคิดงานวิจัย แสวงหาความร่วมมือในการวิจัย การเรียนการสอนทางจุลชีววิทยาคลินิก โดยเน้นอุบัติการณ์ของโรคอุบัติใหม่ เชื้อดื้อยา และประเด็นปัญหาสำคัญทางจุลชีววิทยาคลินิกในปัจจุบัน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th