หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อิศรา  ประจงไสย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   06 พ.ค. 2556    ถึงวันที่   17 พ.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การพัฒนาศักยภาพผู้สอนด้านการวินิจฉัยเชื้อรา
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    12 มิ.ย. 2556


  เนื้อหา ?
  

- ฝึกอบรมเทคนิคการวินิจฉัยเชื้อราก่อโรคที่สำคัญทางการแพทย์ ครอบคลุมทั้งกลุ่มยีสต์ กลุ่มราสาย และ higher bacteria

- เทคนิคการจัดการเรียนการสอนด้านเชื้อราทางการแพทย์ เพื่อให้เหมาะสมกับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- สามารถนำความรู้มาประยุกต์ ในการเตรียมสอนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเชื้อรา เน้นการปฏิบัติการที่นิยมทำโดยทั่วไปในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

- เรียนรู้ประเด็นปัญหาทางห้องปฏิบัติการที่พบในการวินิจฉัยเชื้อราทางการแพทย์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยที่สามารถแก้ไขปัญหาได้  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

- พัฒนาแนวคิดวิจัย จากปัญหาที่พบได้บ่อยในห้องปฏิบัติการ

- พัฒนาการเรียน การสอนทางด้านเชื้อรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของหลักสูตรให้เป็นแหล่งบริการวิชาการทางด้านจุลชีววิทยาให้แก่พื้นที่ใกล้เคียงพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0466 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th