หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ดวงใจ  ผิวคำ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   05 มิ.ย. 2556    ถึงวันที่   07 มิ.ย. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์    จังหวัด  เชียงราย
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศนักศึกษาฝึกงานหลักสูตรเทคนิคการแพทย์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    10 มิ.ย. 2556


  เนื้อหา ?
  ติดตาม รับทราบข้อมูลและให้คำปรึกษาการฝึกงานของนักศึกษาที่ฝึกงาน ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงและวางแผนการฝึกงานของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ในปีถัดไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th