หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พัฒน์ธิดา  ทองขาว   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ดูงาน       เมื่อวันที่   20 พ.ค. 2556    ถึงวันที่   23 พ.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม   จังหวัด  ภูเก็ต
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการศึกษาดูงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    04 มิ.ย. 2556


  เนื้อหา ?
  

โครงการศึกษาดูงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อนำนักศึกษาอนามัยสิ่งแวดล้อมชั้นปีที่ 4 ศึกษาดูงานในสถานประกอบการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและภูเก็ต  ได้แก่ บริษัท นทีชัย จำกัด, เทศบาลนครภูเก็ต, เทศบาลตำบลกะรน, เทศบาลเมืองป่าตอง และ โรงงานคุณแม่จู้

นักศึกษาได้ทราบแนวทางการทำงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้ศึกษาระบบบำบัดน้ำเสียชนิดต่างๆ และงานด้านสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ทราบลักษณะงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของแต่ละสถานประกอบการ รวมทั้งระบบการทำงานใหม่ๆ ที่มีการพัฒนาเพื่อให้งานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นความรู้ที่จำเป็นต่อการทำงานในสถานประกอบการต่างๆ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th