หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ศิริรัตน์  แก้ววิชัย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   20 พ.ค. 2556    ถึงวันที่   22 พ.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.คริสเตียน   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    physical therapy managemenrt in musculoskeletal conditions: advanced manual therapy techniques for n
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    30 พ.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  

มีการฝึกปฏิบัติการประยุกต์เทคนิคใหม่ๆ หลายๆ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการให้การรักษาผู้ป่วยทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกบริเวณคอ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- การให้บริการผู้ป่วยที่คลินิกกายภาพบำบัด

- เพิ่มเติมเนื้อหาการสอนในรายวิชา PTH-332 PTH-333 ให้มีเทคนิคการรักษาแนวใหม่เพิ่มเติม  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  - ฝึกทักษะการให้การรักษาด้วยหัตการบำบัดในผู้ป่วยทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกบริเวณคอ และสังเกตผลการรักษาเปรียบเทียบกับเทคนิคเดิม และพัมนาต่อเนื่องไปสู่การทำวิจัย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th