หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ปาจรีย์  ศักดิเศรษฐ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   27 พ.ค. 2556    ถึงวันที่   28 พ.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเภสัชศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากเชื้อจุลินทรีย์ ครั้งที่ 1 โปรไบโอติกและการหมักกรดแลกติก
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    29 พ.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  

โปรไบโอติกเป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่มีชีวิตสำหรับนำมาเติมในอาหารหรือรับประทานเพื่อปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ของเจ้าบ้าน มีประโยชน์มากมายต่อสุขภาพ ได้แก่ การช่วยเรื่องการขับถ่าย ปรับภูมิคุ้มกัน ต้านจุลชีพก่อโรค รวมถึงการป้องกันมะเร็งลำไส้ แบคทีเรียโปรไบโอติกที่นำมาใช้มีหลายสายพันธ์ ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม Lactobacillus และ Bifidobacteria โดยเชื้อเหล่านี้จะสร้างสารสำคัญคือ lactic acid, สารต้านจุลชีพ เช่น bacteriocin และ กรดอินทรีย์อื่นๆ นอกจากนี้ สารที่ผลิตมาจากเชื้อ คือ lactic acid ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ เช่น การผลิต bioplastic ที่มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยเนื้อหาของการบรรยายประกอบด้วย

- โปรไบโอติกเพื่อสุขภาพ

- แบคทีเรียที่มีบทบาทต่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์นมหมัก

- Probiotic and its functionality: antagonist activity

- บทบาทของโปรไบโอติกต่อสุขภาพ: การวิจัยและพัฒนา

- บทบาทของฟาจต่อแบคทีเรียกรดแลกติก

- ผลิตภัณฑ์นมหมักเพื่อสุขภาพ

- การคัดกรองแบคทีเรียกรดแลกติก

- Lactic acid fermentation for bioplastics production.

- Lactic acid fermentation using fungi

ส่วนภาคปฏิบัติการจะเป็นการทดลองต่อไปนี้

- Isolation and identification of lactic acid bacteria

- Rapid determination of lactic acid isomers

- Bioreactors and HPLC analysis

-สรุปผลและอภิปรายผล   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- ความเข้าใจเรื่อง probiotic และผลต่อสุขภาพ

- การนำความรู้มาต่อยอดเพื่อการพัฒนาตำรับและแนวทางในการศึกษาวิจัยรวมถึง protocol ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทดลองเรื่อง probiotic bacteria

   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

- การทดสอบฤทธิ์ของเชื้อจุลชีพต่อเซลล์มะเร็ง (MTT test๗

- การทดสอบฤทธิ์ยับยั้ง TNFพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th