หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จารุภา  เลขทิพย์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   22 พ.ค. 2556    ถึงวันที่   23 พ.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยมหิดล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    สุขภาวะผู้สูงอายุไทยกับการออกกำลังกาย
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    29 พ.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  อบรมเกี่ยวกับสภาวะผู้สูงอายุไทยในปัจจุบัน โรคเรื้อรังที่พบบ่อย และการออกกำลังกายที่เหมาะสมในโรคเรื้อรังต่างๆ รวมถึงการออกกำลังกายทั่วๆไปในผู้สูงอายุ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำความรู้ใหม่ๆมาปรับปรุงการเรียนการสอนรายวิชา PTH-361 กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ ซึ่งตนเองประสานงานรายวิชาอยู่

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ความรู้เรื่องการออกกำลังกายที่เหมาะสมในผู้สูงอายุกลุ่มต่างๆในเขตชุมชนรอบๆมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0472 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th