หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พรพักตร์  ศิระธนารัณฑ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   23 พ.ค. 2556    ถึงวันที่   23 พ.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมสัมมนาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ด้านการตลาดยา ด้านการขึ้นทะเบีบนยาและเวชภัณฑ์ และด้านกา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    27 พ.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  ประชุมเพื่อจัดเตรียมคู่มือการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้าน การตลาดยา การขึ้นทะเบียนยาและเวชภัณฑ์ และด้านการควบคุมคุณภาพการวิจัยยาทางคลินิก รวมถึงการจัดเตรียมระบบรองรับการจัดนักศึกษาเภสัชศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศในการเข้าฝึกงานในด้านต่างๆที่ระบุมา ในปีการศึกษา 2557

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ระบบและการวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมแหล่งฝึกและมหาวิทยาลัยในการที่จะส่งนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในด้านการตลาด การขึ้นทะเบียนยาและเวชภัณฑ์ และการควบคุมคุณภาพการวิจัยยาทางคลินิก ในปีการศึกษา 2557 เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเป็นไปตามข้อกำหนดของสภาเภสัชกรรมของนักศึกษาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อไป  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ระบบการจัดการเพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพได้ทัดเทียมมหาวิทยาลัยอื่นๆ รวมทั้งพัฒนาคู่มือการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชกรรมให้เป็นสากลต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th