หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   22 พ.ค. 2556    ถึงวันที่   25 พ.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยทักษิณ   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ. ครั้งที่ 23 ประจำปี 2556. "สังคมคุณธรรม: ความมั่นคงทางอา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    27 พ.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  

 การนำเสนองานวิจัยภาคบรรยายและโปสเตอร์ ใน 11 Sessions

1.1 Session วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเกษตรศาสตร์

1.2 Session วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

1.3 Session ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์

1.4 Session คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

1.5 Session วิทยาศาสตร์สุขภาพ

1.6 Session การศึกษา

1.7 Session มนุษยศาสตร์

1.8 Sesiion สังคมศาสตร์

1.9 Session เศรษฐศาสตร์

1.10 Session ผลงานสร้างสรรค์

1.11 Session ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ปรับปรุงแก้ไขผลงานนำเสนอเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำไปพัฒนาเข้ากับรายวิชาเรียนภาคนิพนธ์

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th