หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นุชจรี  จีนด้วง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   02 พ.ค. 2556    ถึงวันที่   05 พ.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   Korea endocrine society   จังหวัด  อื่น ๆ
  เรื่อง/หลักสูตร    2013 Seoul international congress of endocrinology and metabolism
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    27 พ.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  

เข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ทำให้มีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้กับนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องความผิดปกติของระดับไขมัน ความผิดปกติของโรคทางด้านระบบต่อมไร้ท่อ โรคอ้วน และโรคในกลุ่มเมแทบอลิก   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ทำให้ได้รับความรู้ที่หลากหลาย พยาธิสภาพของการเกิดโรคในกลุ่มของระบบต่อมไร้ท่อ การเกิดภาวะดื้ออินซูลิน โรคไขมันพอกตับ ภาวะโภชนาการในการป้องกันการเกิดโรคในกลุ่มเมแทบอลิก ความสำคัญของวิตามินดีที่มีคุณสมบัติในการป้องกันโรคหลายชนิด เป็นต้น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงการนำไปต่อยอดทางด้านงานวิจัย เช่น การตรวจตัวชี้วัดชนิดหม่ ที่สามารถช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจ การตรวจระดับวิตามินหรือการตรวจวัดตัวชี้วัดทางอณูพันธุกรรมที่สามารถบ่งบอกการตอบสนองต่อยาหรือการรับประทานอาหาร พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0465 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th