หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิยดา  กวานเหียน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   13 พ.ค. 2556    ถึงวันที่   15 พ.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การเพิ่มศักยภาพในการผลิตผลงานทางวิชาการ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    22 พ.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  

เป็นการบรรยายให้ความรู้จากผู้มีประสบการณ์ด้านการผลิตผลงานวิชาการทุกด้านได้แก่

1. การทำงานวิจัย

2. การเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อลงตีพิมพ์ในการวารสารในฐานข้อมูล ISI Scorpus และ TCI

3. การเขียนตำรา หนังสือ

4. การผลิตนวัตกรรม

วิทยากรผู้มีประสงการณ์มาเล่า และสอนประสงการณ์ของตนเพื่อ และแนะนำวิธีการวางแผนการทำงานเพื่อให้ประสงความสำเร็จทางด้านวิชาการ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- การประสบความสำเร็จทางวิชาการต้องมีการวางแผน และทำตามแผนจึงจะทำงานอย่างมีประสทิธิภาพ ไม่เสียเวลา

- การเลือกวารสารเพื่อจะลงตีพิมพ์ทั้ง ในประเทศ และ international ทีี่ถูกต้อง

- วิธีการใช้ภาษาไทย การถ่ายภาพเพื่อผลิต ตำรา หนังสือให้มีคุณภาพ

   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

-ความรู้เรื่อง การวางแผนการทำงาน แผนชีวิตให้สามารถประสบความสำเร็จด้านวิชาการ

-แนวทางการทำงานวิจัยและนำผลงานวิจัยมาเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ

-วิธีการเขียนตำรา และหนังสือ รวมทั้งการผลิตนวัตกรรมเพื่อนำมาขอตำแหน่งทางวิชาการพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th