หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ปาจรีย์  ศักดิเศรษฐ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   09 พ.ค. 2556    ถึงวันที่   10 พ.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   -   จังหวัด  กระบี่
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมก่อนภาคบังคับ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    20 พ.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  

ได้เข้านิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพก่อนภาคบังคับของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่โรงพยาบาลและร้านยาในจังหวัดกระบี่และภูเก็ต ได้แก่ โรงพยาบาลเหนือคลอง ร้านยาสุวรรณาเภสัช ร้านยาเกรซฟาร์มาซี และโรงพยาบาลถลาง โดยได้พูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบการฝึกปฏิบัติงาน ความพร้อมของโรงพยาบาลในการรับฝึกปฏิบัติงาน ความพร้อมและองค์ความรู้ของนักศึกษา ทักษะที่จำเป็น ความเหมาะสมของระบบฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ความเป็นอยู่ของนักศึกษาระหว่างฝึกปฏิบัติงาน เป็นต้น   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  - ระบบงานต่างๆ ในโรงพยาบาลที่แตกต่างกันไปในแต่ละแห่ง จึงควรเปิดภาพกว้างในศึกษาทราบถึงความหลากหลายของระบบงาน และองค์กร

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

- การหาแหล่งฝึกที่มีศักยภาพในการเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติวิชาชีพทั้งก่อนภาคบังคับ ภาคบังคับ และแหล่งฝึกทางบริบาลเภสัชกรรม เพื่อทำความร่วมมือ MOU

- ทักษะบางอย่างที่นักศึกษายังขาดอยู่ เช่น การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

- ความเหมาะสมของการฝึกก่อนภาคบังคับ พบว่า เนื้อหาการฝึกแน่นเกินไป ไม่เหมาะกับการฝึกของนักศึกษาชั้นปีที่ 3พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th