หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สลิลา  เศรษฐไกรกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   08 พ.ค. 2556    ถึงวันที่   10 พ.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยมหิดล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Exercise is Medicine
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    20 พ.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  

การออกกำลังกายในภาวะต่างๆ เช่น ในผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคปอด ภาวะอ้วน เบาหวาน เป็นต้น

การอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับ Body building และการศึกษาวิจัยการออกกำลังกายในมนุษย์และสัตว์ทดลอง   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในรายวิชา PTH 452 451 และ 361

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

การออกกำลังกายในภาวะโรคหัวใจและทางเดินหายใจ

การออกกำลังกายในผู้สูงอายุพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th