หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อรวรรณ  สาระกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   06 ธ.ค. 2555    ถึงวันที่   07 ธ.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    กฏหมายวิชาชีพและการประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการคลินิกสู่การพัฒนาสมรรถนะนักเทคนิคการแพทย์ในอนาค
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    20 พ.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  อบรมกฏหมายวิชาชีพและการประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการคลินิกสู่การพัฒนาสมรรถนะนักเทคนิคการแพทย์ในอนาคต

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากวิทยากร และการแลกเปลี่ยนจากผู้เข้าร่วมประชุม มาใช้ในการพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการทำงาน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากวิทยากร และการแลกเปลี่ยนจากผู้เข้าร่วมประชุม มาใช้ในการพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการทำงาน โดยเฉพาะด้านกฏหมายวิชาชีพ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th