หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อรวรรณ  สาระกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   03 ก.ย. 2555    ถึงวันที่   04 ก.ย. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   หลักสูตรเทคนิคการแพย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมวิชาการครบรอบ 15 ปี เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    20 พ.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  

ประชุมวิชาการ ด้านเทคนิคการแพทย์

ความก้าวหน้าของนักเทคนิคการแพทย์   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำความรู้จากการประชุม และจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิทยากร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมมาใช้ในการพัฒนาตนเองในการทำงานและการการเรียนการสอนในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำความรู้จากการประชุม และจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิทยากร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมมาใช้ในการพัฒนาตนเองในการทำงานและการการเรียนการสอนในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th