หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พูลสิทธิ์  หิรัญสาย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   17 พ.ค. 2556    ถึงวันที่   17 พ.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การประยุกต์ใช้ไมโครเวฟทางเภสัชศาสตร์ เพื่อการสังเคราะห์และการสกัดสาร เทคนิค AAS และ GC-MS เพื่อการปร
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    20 พ.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  

คุณสมบัติของคลื่อนไมโครเวฟ และการนำไปใช้ในการสังเคราะห์และการสกัดสาi

หลักการและคุณสมบัติของเครื่อง AAS

หลักการและคุณสมบัติของเครื่อง GC GC-MS และเทคนิค GCxGC

การใช้คลื่นไมโครเวฟในการย่อยและการสกัดด้วยตัวทำละลาย   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำความรุ้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการสอนและการวิจัย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำความรุ้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการสอนและการวิจัย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th