หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ดูงาน       เมื่อวันที่   07 พ.ค. 2556    ถึงวันที่   10 พ.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นนทบุรี   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    การพิสูจน์เอกลักษณ์เพื่อแยกวินิจฉัยเชื้อรา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    19 พ.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  การพิสูจน์เอกลักษณ์รา ทั้งที่เป็นราเซลล์เดียว (ยีสต์) และราหลายเซลล์ (ราสาย) เพื่อประโยชน์ในการแยกวินิจฉัยสกุล

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำไปประกอบการเรียนการสอน ในรายวิชาแบคทีเรียและกิณวิทยาทางการแพทย์ รวมไปถึงรายวิชาโรคติดเชื้อและการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

ร่วมมือทางวิชากการกับหน่วยงานที่จัดการอบรม เช่น การเขียนโครงร่างวิจัยที่เกี่ยวกับเชื้อราพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th