หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ถนอมจิต  สุภาวิตา   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   27 ก.พ. 2556    ถึงวันที่   01 มี.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การควบคุมสอบใบประกอบวิชาชีพ OSPE
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    06 มี.ค. 2556


  เนื้อหา ?
  การร่วมทำงานในการเตรียมห้องสอบที่  1 (มีทั้งหมด 3 ห้องสอบ)  ร่วมในการกั้นช่องสอบ การเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ในการสอบ ดูแลการติดข้อสอบที่โต๊ะ และการวางกระดาษสำหรับเขียนคำตอบบนโต๊ะสอบ ซึ่งห้องทีสอบมี สอบ 3 รอบ เมื่อผ่านไปแต่ละรอบ จะนำข้อสอบ มาตรวจนับและตรวจรหัสนักศึกษา (เลข 4 หลัก)

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำมาเตือนนักศึกษาที่จะไปสอบรุ่นต่อไป เนื่องจากมีผู้เขียนรหัสสอบผิด และบางคนลืมเขียนรหัส อาจทำให้พลาดโอกาสในการตรวจข้อสอบ จะเป็นโมฆะ ไม่มีคะแนนให้

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  หากการสอบรุ่นต่อไป จะมีการเตือนสิ่งใดได้ อย่างเช่นการเขียนรหัส และได้เห็นข้อสอบเกือบทุกข้อ จะได้ประโยชน์ในการสอบใบประกอบวิชาชีพของนักศึกษาเภสัชศาสตร์รุ่นต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th